Logotypen för Specialistbyrån, ett stort B i blått som även innefattar bokstäverna S och P
Agenda 2030

AGENDA 2030

År 2015 enades världens FN-ledare om 17 mål för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling som ska uppfyllas i det som kallas för Agenda 2030. Tyngdpunkten ligger på att förändra livet för de mest utsatta i samhället. Som ett ASF arbetar vi med människor som av olika anledningar riskerar att hamna utanför samhället både gällande gemenskap och lönearbete. Vi skapar våra egna arbetstillfällen där samhället helt enkelt inte räcker till. Nedan redovisar vi hur Specialistbyrån Halland arbetar med mottot för Agenda 2030 - “Ingen ska lämnas utanför”.Delmål 1.2 Minska fattigdomen med minst 50 %

Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

Delmål 1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser.
Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

Genom att erbjuda och skapa arbetstillfällen ger vi människor en möjlighet att gå från försörjningsstöd eller hot om hemlöshet till att faktiskt kunna klara sin ekonomi och därmed en känsla av att bidra till samhället samt ett mer självbestämmande liv. Fattigdom handlar om mer än inkomsten - det är också en brist på makt, inflytande och trygghet. 

Vi bidrar också till bättre arbetsvillkor och högre lön för producenterna genom att vi har börjat införa Fairtrade-produkter i vårt café.

Delmål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

När den basala ekonomin är tryggad skapas en större möjlighet att ta tag i både sin mentala och fysiska hälsa och bearbeta sina problem vilket en anställning hos oss ger. Dessutom har vi ett sammanhang och en tillhörighet vilket har visat sig vara en stor bidragande orsak till god hälsa.
Förutom att ha kontakt under arbetstid har vi friskvårdsaktiviteter som bowling vilket även ger en meningsfull fritid och bryter isolering. Med minskat utanförskap kan och vill vi minska risken för för tidig död.

Delmål 3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

Vi på Specialistbyrån har en tydlig policy när det kommer till drogmissbruk och hur företaget hjälper personen ut ur missbruket. Arbetsplatsen har nolltolernas mot droger och samtliga eventuella aktiviteter som anordnas bland personalen ska dessutom vara alkoholfria. 

Delmål 4.4. Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet
Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.
Delmål 4A. Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer 

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.
"Kunskap är makt, speciellt kunskap om andra människor", Ethel Watts Mumford.
Vi är övertygade om att samtliga våra medarbetare har kunskap och erfarenheter som de kan lära ut och dela med sig till övriga. Detta är positivt både för verksamheten i stort och för varje person som ges en chans att växa som människa i självförtroende och självkänsla, och därmed även bli mer trygg i sig själv.
Gällande formell kunskap är vi alltid stöttande om någon vill vidareutbilda sig. Förutom att det ger individen större möjlighet att nå sina drömmar och mål, kan det även ge en ny inriktning till företaget. Det samma gäller naturligtvis även fortbildning inom företaget och kurser som där är relevanta för vidareutveckling och fortsatt drift. Det sistnämnda är inte minst en viktig aspekt då flera har skolmisslyckanden bakom sig och påbörjat men inte fullföljt utbildningar vilket ger svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Genom vidareutveckling av förmågor och kunskaper internt utvecklas färdigheter och därmed erbjuder vi en nystart. 

Delmål 5.A Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster

Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.
Specialistbyrån har tagit beslutet att från och med våren 2022 börjar med att erbjuda vissa produkter som Fairtrade vilket enligt IM Sverige är ett bra verktyg när det gäller jämställdhetsarbete; då 51% av dessa företag leds av kvinnor. I övriga företagsformer är denna siffran endast 9%. (https://www.imsweden.org/vad-vi-gor/bistand/fattigdomsbekampning/fair-trade/?gclid=CjwKCAjw9LSSBhBsEiwAKtf0n_7UPfeTwwhyUFZM4Tp6osZcexme3fVCdzTwvkoo1vuiRKlmk_R-7RoCxt8QAvD_BwE


5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. 

Vi önskar ta med punkt 5.5 som ett komplement till 5.A. Om mål 5.A mestadels handlar om ett globalt perspektiv och om ägande av jordbruksmark i länder där detta är en överlevnadsfråga, kan vi på Specialistbyrån mer handgripligen arbeta på lokal nivå under 5.5. På nationell nivå utgår målsättningen från

Indikator 5.a.3(N) - Kvinnors nettoinkomst som andel av mäns nettoinkomst. 

Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna. Svaret är  81% år 2020 enligt Statistikmyndigheten och frågan vi ställer är om vi gör bättre ifrån oss på Specialistbyrån? Fler kvinnor än män lider idag av psykisk ohälsa i samhället i stort. (https://jamstalldhetsmyndigheten.se/jamstalldhet-i-sverige/delmal-5-jamstalld-halsa/ ). Räknar man in faktumet att kvinnor fortfarande har en lägre lönenivå än män samt åtar sig en större andel obetalda hemmasysslor (ur en heteronormativ synvinkel), har fler vab-dagar och tar ut fler föräldradagar riskerar kvinnors ekonomi att se sämre ut än männens. Med det sagt kan det finnas ett stort mörkertal bland pojkar och män som mår dåligt utan att fångas upp. På vår arbetsplats ska alla ses som jämbördiga oberoende av funktionshinder, kön, sexuell läggning, ursprung, religion eller annat som särskiljer mot det normativa i samhället. Det handlar både om att alltid arbeta aktivt mot en arbetskultur som inte är inkluderande samt demokratiska personalmöten där alla ges möjlighet att föra sin talan vilket bygger på en trygghetskänsla på arbetsplatsen. Genom driften av vårt företag möjliggör vi praktiskt för personer med exempelvis psykisk ohälsa att komma in på arbetsmarknaden eller få meningsfull sysselsättning i den takt de själva klarar av. Vi behöver dock bli bättre på att undersöka skälen till de löneskillnader som idag finns i företaget, varför fler kvinnor än män arbetar deltid och hur vi ska komma tillrätta med detta. Ett sätt är att vi har lönearbetarsamtal varje september och medarbetarsamtal i februari.
  Specialistbyrån har en kvinnlig styrelseordförande. Av styrelsens sex medlemmar är för närvarande fyra kvinnor och två män.

Delmål 8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.
Delmål 8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

I beskrivningen av vårt företag som näringsverksamhet står att angivet att huvudsaklig eventuell vinst ska återinvesteras i det egna företaget eller i andra liknande företag så som avknoppningsverksamhet.
Samhället i stort vinner på vårt företag då vi kan bidra till att exempelvis färre personer är beroende av försörjningsstöd och istället kan bidra till välfärden genom att betala skatt. Vi har en jämn lönenivå för samtliga anställda gällande lika lön för likvärdigt arbete. Genom att Specialistbyrån erbjuder arbetsträning och anställning till personer i utsatta grupper arbetar vi handgripligt för att skapa arbetstillfällen som är både meningsfulla för individen och näringslivet. Önskar någon av våra medarbetare att nischa in sig, vidareutbilda sig eller dra nytta av tidigare erfarenheter för att därmed kunna starta antingen ett tillägg till vårt nuvarande utbud eller som en ny helt ny gren är vi stöttande i både handling och ord, då detta ger individen möjlighet att utvecklas samt att det kan bidra till fler arbetstillfällen och ökad företagsamhet.

Flertalet som kommer till oss har flera år av psykisk ohälsa och utsatthet bakom sig men får hos oss en chans att läka och utvecklas i sin egna takt. Vi pressar inte in människor i mallar utan låter var och en jobba 100 % av sin egen förmåga.

Delmål 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Genom en anställning med lön hjälper vi till att minska klyftan i samhället. Vi som tidigare stått eller hotats med att stå utanför både socialt och ekonomiskt p.g.a. exempelvis psykisk ohälsa eller funktionshinder, har fått en ny chans där vi ses som jämbördiga.
Inkludering, integrering och utveckling är viktiga värdeord för hur vi vill driva verksamheten framåt. Specialistbyrån startades av och för människor med autism. Även om vi nu består av medarbetare med vitt skilda typer av arbetshinder behåller vi ett starkt fokus på att anställa och anpassa verksamheten efter den ursprungliga målgruppen. 

Delmål 16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
Ett av vårt främsta mål är integrering och inkludering på arbetsmarknaden och samhället i stort.
Med demokratiska personalmöten och bestämmandeprocesser kring beslut vägs allas åsikter in. Vi har bland annat upprättat ett årshjul för att samtliga på arbetsplatsen enkelt ska kunna se när exempelvis ett personalmöte eller styrelsemöte hålls.