Logotypen för Specialistbyrån, ett stort B i blått som även innefattar bokstäverna S och P
Nyheter om ASF-världen

Nyheter och uppdateringar

om Specialistbyrån och ASF-världen i allmänhet

Här tänkte vi lägga ut texter som dels rör Specialistbyrån och dels ASF i allmänhet. Vi vill ge dig möjligheten att lära känna oss lite mer och bekanta dig djupare med arbetsintegrerande sociala företag.

Du vet väl att vi är certifierade?


Att vara ett certifierat socialt företag av Skoopi* innebär att vi uppfyller en rad krav inom nio olika områden för att Du som konsument ska veta att du handlar med ett företag som fått sin organisation genomgången, bl a uppfyller vi ekonomiska och finansiella krav, vi har ett godkänt och fungerande ledningssystem samt är socialt och miljömässigt ansvarstagande.


*Skoopi är de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation

Möjligheter för oss och andra ASF:er

Föregående text handlade om de utmaningar som vi och andra ASF:er står inför i dagens arbetsmarknad. Denna vecka fortsätter vi med del två och tittar på de positiva delarna med att driva ett ASF och vilka möjligheter till utveckling det finns att växa inom dagens arbetsmarknad.


Några av de möjligheter som ASF har är:

- Att bidra till social hållbarhet och inkludering (vi har en längre text om just samhällsnyttan med ASF:er lite längre ner på denna sida) ASF skapar värde för samhället genom att ge människor som står långt bort från den sk. öppna arbetsmarknaden en chans att arbeta, utvecklas och delta i samhället och breddar därför arbetsmarknaden. I och med det kan ASF:er kan också bidra till att lösa sociala problem såsom fattigdom, utanförskap, segregation eller kriminalitet. Vår företagsform kan därmed visa att det finns andra sätt att bedriva företagande än det traditionella. Vi har en form där människor och miljö sätts i centrum. Se gärna fliken "Agenda 2030" här på hemsidan hur vi arbetar med dessa frågor här på Specialistbyrån.

- Att utnyttja sin unika kompetens och erfarenhet. På ett ASF arbetar vi alltid 100% av vår egen förmåga och vi tillvaratar de erfarenheter och kompetenser som finns genom att vi uppmanar varandra att visa, berätta och handleda. Hos oss finns det också möjlighet att starta nya specialistinriktningar utifrån intresse som samtidigt ska möta kundernas behov och önskemål. På så sätt breddas verksamheten och både individen och företaget växer. Vi som ASF har ofta en djup kunskap om vår personals olika arbetshinder och svårigheter. Därför kan vi hitta lösningar och anpassningar som bidrar till att individen kan arbeta och utvecklas även om vägarna kan vara krokiga till att hitta en anpassning som fungerar.

- Delaktighet i verksamheten. Våra medarbetare känner väl till verksamheten, den bygger på en platt organisation där samtliga kan och får säga sin mening och delta i exempelvis styrelsemöten. Specialistbyrån och andra ASF:er har möjlighet att använda den kompetensen och unika erfarenheten för att sprida kunskap och inspiration till andra aktörer i samhället såsom myndigheter, kommuner, organisationer eller företag.

- Att samarbeta med andra aktörer. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi inte bara sprida vår kunskap om denna företagsform utan vi kan också dra nytta av att ingå i olika nätverk och samverkansformer med andra aktörer i samhället. Genom att samarbeta med andra kan arbetsintegrerande sociala företag få tillgång till resurser, kompetens, marknader och inflytande. ASF som företagsform kan också påverka andra aktörer att bli mer socialt ansvarstagande och hållbara.


Sammanfattningsvis har ASF har en viktig roll att spela i dagens arbetsmarknad men att vi också står inför flera utmaningar och möjligheter. För att lyckas som ASF krävs det att man har en tydlig vision, en anpassningsbar organisation, en hållbar finansiering och ett gott samarbete med andra aktörer i samhället. Det bästa du som privatperson kan göra för att stötta oss är att du handlar våra varor och tjänster samt gärna berätta för de du möter att vi finns.Utmaningar för ASF:er

Som ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF, har vi på Specialistbyrån som huvudsyfte att skapa arbetstillfällen för personer som av olika anledningar står långt ifrån den så kallade öppna arbetsmarknaden. På så sätt kan vi som arbetar här bidra till dels vår egna försörjning men också till samhället i stort som skattebetalare. Vi som andra ASF:er driver en  näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster men har också ett socialt ansvar och vår organisation bygger på delaktighet bland medarbetarna. 

I dagens arbetsmarknad står arbetsintegrerande sociala företag inför både utmaningar och möjligheter. Några av de utmaningar som ASF möter är:

  • Att hitta en balans mellan det sociala och det ekonomiska uppdraget. ASF:er måste vara konkurrenskraftiga på marknaden men samtidigt ta hänsyn till de anställdas behov och förutsättningar. Det kan innebära att ASF måste hitta rätt anpassningar till individen som även ska passa och fungera i verksamheten samt ha förståelse och kunskap för medarbetarnas olika behov. 
  • Att få tillgång till finansiering och stöd. Inte minst i dessa tider med hög inflation och en skakig omvärld är ekonomin ett hett ämne för såväl privatpersoner som företag. Mikrofonden kommer i höst ge en utbildning, riktad till ASF:er, under namnet “Här finns pengarna!”. Fokuset kommer vara hur vi som ASF kan göra för att få tillgång till externt kapital.
    Det är också viktigt att påpeka att vi som företag är självstående, dvs. vi ägs inte eller drivs inte av kommunen. 
  • Att följa lagar och regler. Det finns inget särskilt regelverk för ASF:er utan vi måste naturligtvis följa samma lagar och regler som andra företag, till exempel skattelagar, arbetsrättsliga lagar, miljölagar och bokföringslagar. Dessutom måste vi och andra ASF:er ta hänsyn till lagar och regler som rör vår målgrupp, till exempel socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, diskrimineringslagen och lagen om offentlig upphandling. Det kan vara svårt att tolka och tillämpa dessa lagar och regler på ett korrekt sätt, särskilt om de förändras ofta eller är motstridiga.

Men det finns självklart också möjligheter med att driva och vara en del av ett ASF. Dessa möjligheter kommer i del 2.Vad gör vi på Specialistbyrån?

Vi på Specialistbyrån Halland driver i huvudsak Café NyFiket på Bredgatan 3 i centrala Halmstad. Som ett arbetsintegrerande socialt företag ser vi till varje individs behov, förutsättningar och önskemål när det gäller att forma passande arbetsuppgifter oavsett om du är anställd eller kommer som arbetstränande till oss. Men vilka övergripande roller finns och vad kan dessa innehålla på ett ungefär?
Köket - här förbereds mat, hackas, skärs och lagas lunch måndag till och med fredag. I köket bakas också alla bullar och kakor som säljs i caféet. Övriga uppgifter som kan ingå är planering, inköp, städ och disk. 

Cafédelen - utöver lunch kan du köpa fika hos oss. Att stå i kassan och möta kunder, fylla på produkter, koka kaffe och tevatten, hålla rent och snyggt både på disken och på borden är uppgifter som kan ingå. 

Administration, kontor och marknadsföring - det blir en hel del administration på ett företag, scheman ska skrivas, möten och sammanträden hållas. Dokument som ska skapas, formges och sammanställas. Vi behöver nå ut genom marknadsföring både genom att vara ute och träffa folk/visa upp oss men också genom våra sociala medier och hemsida. 

Specialistbyrån har även en verksamhetsledare som är spindeln i nätet och håller koll på samtliga trådar dvs. håller ihop både personal och ser till att det dagliga arbetet flyter.
Företaget har även specialistgrenar där den mest aktiva för närvarande är cykelverkstaden. Enklare reparationer, service och smörj av kedja är exempel på uppgifter som kan ingå.

Specialistbyrån Halland drivs som en ekonomisk förening där vi som jobbar är medlemmar och vi uppmuntras att vara med på styrelsemöten ungefär en gång i månaden. Det ska vara korta beslutsvägar inom företaget där samtliga ska känna sig inkluderade och kunna vara med att rösta om företagets utveckling för framtiden. Arbetsintegrerande sociala företag blir allt fler

Det har hänt mycket i ASF-världen under bara några år. 2011 visste få vad ett arbetsintegrerande socialt företag var och år 2018 sysselsatte vår typ av företagsform omkring 10 000 personer. 

Idag finns det drygt 300 ASF:er och här i Halland finns ett antal olika med vitt skilda inriktningar att välja på när du ska köpa varor och tjänster. Att handla av ett arbetsintegrerande socialt företag innebär att du samtidigt bidrar till att vi som av olika anledningar jobbar här kan fortsätta försörja oss och även bidra till samhället. 

Inriktningarna skiljer sig stort åt, allt från lunchrestauranger och café, städ- och hushållsservice till snickeri och ljudteknik finns representerat här i Halland. 

Delaktighet

Ett ASF bygger på att så många som möjligt av personalen ska vara delaktiga i besluten och känna sig som en viktig kugge i företaget. Vi är ofta med på exempelvis styrelsemöten och beslutar dels om företagets utveckling och dels om vår egen utveckling i företaget samt vilka uppgifter vi personligen önskar.
  Som ASF har vi dubbla syften - vi är och ska dels vara ett företag som säljer tjänster och/eller produkter med vinstsyfte (dvs som vilket annat företag som helst) men den andra och kanske viktigaste delen är att vi integrerar människor som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden, till riktiga jobb. Vi i personalen har alla våra egna svårigheter och hinder att övervinna som kan bero på psykisk ohälsa, diagnoser eller fysisk sjukdom. Detta gör att uppgifterna kan behöva att individanpassas och olika former av anpassning kan behöva provas innan rätt form av stöttning, hjälpmedel och stöd har uppnåtts. En tanke med ASF är att vi som individer ska få möjligheten att växa som människor och se att våra kompetenser är viktiga för företaget. 

Vill du se en lista över olika ASF:er? Besök skoopi.coopVad är Skoopi?

Skoopi är något som har nämnts några gånger men vi har inte riktigt presenterat dem mer än som en intresseorganisation för ASF, här följer därmed en lite djupare inblick i verksamheten.

Skoopi är alltså de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation och driver projekt för att stödja utvecklingen framåt för oss inom ASF-branschen. Deras uppgift är att stödja och stötta ASF:er för att fler människor ska kunna integreras på arbetsmarknaden och i samhället. Människor som av flera olika anledningar har svårigheter att få eller behålla ett arbete på den ordinarie öppna arbetsmarknaden.

Hur görs detta? De skriver själva på sin hemsida skoopi.se att de “bedriver olika sorter av påverkansarbete, svarar på remisser och deltar i samverkansforum på nationell nivå”.

De skapar också utbildningar som är anpassade för ASF:er tillsammans med andra aktörer som folkhögskolor och studieförbund. Ett exempel på en sådan utbildning är den ledarskapsutbildning två av Specialistbyråns medarbetare gick under hösten och som avslutades nu i våras.

Skoopi bildades år 2000 efter ett beslut som togs 1999. De första ASF:erna bildades under 80-talet och växte sig allt fler under kommande decennium. I starten fick handledarna stöd och rådgivning av Coompanion på handledarträffar men en ändring skedde år 1998 då både medlemmar i föreningarna (ASF:erna) och inte bara handledarna började medverka på mötena. Då började också en idé och en diskussion att föras kring att skapa det som idag är Skoopi.

Kika in på deras hemsida om du vill veta ännu mer.Nyttig info om ASF

Som ett ASF, ett arbetsintegrerande socialt företag, följer vi fyra riktlinjer och kriterier som officiellt definierar vad vi står för och hur vi jobbar.

  1. ASF driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
  2. ASF skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  3. ASF återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
  4. ASF är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.

Kriterierna ovan är en beskrivning av intresseorganisationens Skoopis syn på innebörden av ett ASF. Som övriga ASF:er har vi också dubbla syften - vi är och ska dels vara ett företag som säljer tjänster och/eller produkter med vinstsyfte (dvs som vilket annat företag som helst) men den andra och kanske viktigaste delen är att vi integrerar människor som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden, till riktiga jobb.Att jobba 100% av den egna förmågan

Som ett arbetsintegrerande socialt företag är en av våra huvuduppgifter att hjälpa personer som av någon anledning just nu står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Har du haft eller har en sjukdom som tvingat dig att vara borta från ditt tidigare arbete en längre tid, en fysisk eller psykisk ohälsa, en tidigare utmattning, en diagnos eller inte en diagnos men som ändå hindrar att du jobbar 40 timmar i veckan på någon annans villkor kan du hitta tillbaka och komma underfund med vad 100% av just Din förmåga är på ett ASF, exempelvis hos oss. Tanken är inte att vara ett tillfälligt stopp eller praktikplats som inte leder till något arbete eller nästa steg i livet utan verkligen mynna ut i något konkret. Något som gör att ditt självförtroende i arbetslivet växer när du gör ett grymt jobb på dina villkor. Och inte minst - som leder till din egen försörjning.

Tidigare arbetstränande på ASF har exempelvis kunnat gå tillbaka till den öppna arbetsmarknaden, stannat kvar och fått en anställning, startat eget eller börjat plugga.

Vi ser till att arbetsuppgifterna i möjligaste mån anpassas efter intresse och tidigare kunskaper och utbildningar. Du är alltid involverad i din egna plan och utveckling samt har möjlighet att lägga fram önskemål - allt för att hitta ett sätt som gör att du kan jobba och gilla att jobba!Samhällsnyttan med ASF och Agenda 2030

Finns det någon nytta med arbetsintegrerande sociala företag och i så fall vad?

Syftet med ASF är att människor som av olika anledningar har svårt att få och behålla ett jobb på den ordinarie öppna arbetsmarknaden ska kunna erbjudas ett jobb med lön. Den anställde jobbar 100% av sin egen förmåga. En stor del av ASF:ernas uppdrag är också att väga in den sociala biten, att få ett sammanhang och komma ut från- eller riskera isolering. Precis som vilket företag som helst ska ASF:er sälja tjänster och/eller produkter med vinstsyfte.

När du köper en tjänst eller vara från ett ASF bidrar du till att vi som jobbar på ex. Specialistbyrån kan fortsätta driva företaget, betala skatt och bidra till samhället genom att vi får ha kvar våra jobb. Du bidrar till att vi får fortsätta ha egenmakt över våra liv och inte minst att vi får må bättre tack vare ett sammanhang och att vi gör något meningsfullt både för oss själva och samhället. Enligt den så kallade Effektrapporten från år 2022 bidrar arbetsintegrerande sociala företag att vi kan nå flera av FN-s Globala mål inom Agenda 2030. Här på hemsidan under fliken Agenda 2030 har vi beskrivit några delmål som ASF:er särskilt bidrar med och hur vi på Specialistbyrån arbetar med dessa mål.